Krycie samic

Samica koci si? w 30 – 32 dniu po skutecznym pokryciu przez samca. Termin wykotu mo?e przypa?? na ró?ne godziny w ci?gu doby. Na par? dni przed planowanym wykotem nale?y umo?liwi? jej wykonanie gniazda we wstawionej skrzynce wykotowej. Prawid?owo przygotowane gniazdo wy?cielone jest sier?ci? wyskuban? przez samice z okolic brzucha. Je?eli samica nie wy?cieli gniazda, co zdarza si? cz?sto u samic rodz?cych po raz pierwszy, hodowca powinien samodzielnie wyskuba? jej troch? sier?ci i otuli? ni? wykocone królicz?ta. W 24 godziny po wykocie nale?y dokona? przegl?du gniazda, policzy? ilo?? urodzonych ?ywych i martwych królicz?t oraz dokona? stosownych zapisów w karcie klatkowej samicy oraz w dokumentacji hodowlanej. Martwe króliki nale?y bezwzgl?dnie usun?? z gniazda. Je?eli ca?y miot oka?e si? martwy (wykot poza gniazdem i wych?odzenie m?odych, zagniecenie itp.) samic? nale?y dopu?ci? do samca po up?ywie 48 godzin. Taki sam termin ponownego krycia stosujemy w przypadku miotu licz?cego 3 – 4 ?ywych królicz?t. Przy wi?kszej ilo?ci samic koc?cych si? w tym samym terminie, w przedziale 2 – 3 dni, nale?y przeprowadza? standaryzacj? miotów do 8 sztuk, pomi?dzy samicami. Królicz?ta dobrze karmione przez samice s? ró?owe i nie maj? pomarszczonej skóry. Samice które ?le karmi? powinny mie? pozostawian? do odchowania mniejsz? ilo?? m?odych. Królicz?ta pochodz?ce ze standaryzowanych miotów, ze wzgl?du na nie znane pochodzenie nie nadaj? si? do remontu stada produkcyjnego. Mioty licz?ce 3 – 4 sztuk uzupe?niamy królicz?tami z miotów licz?cych powy?ej 8 sztuk. Pierwsze krycie samic po wykocie mo?emy ju? przeprowadza?, przy miotach standaryzowanych, od 7 dnia a nast?pnie kontynuujemy krycia do dnia 14. Intensywno?? kry? zale?na jest od ilo?ci posiadanych samców. Po pierwszym kryciu w 7 dniu nast?pne nale?y przeprowadzi? w dniu 10 i 14. Dla uzyskanie pewno?ci co do skuteczno?ci pokrycia, powtarzamy je tym samym samcem po up?ywie 12 do 24 godzin. Pos?uguj?c si? zapisanymi datami przeprowadzanych kry? kotno?? sprawdzany po up?ywie 14 dni od daty krycia. Po nabraniu wprawy istnieje mo?liwo?? sprawdzenie kotno?ci po up?ywie nawet 10 dni od daty krycia. Przeszkod?, zarówno w sprawdzaniu kotno?ci jak i w skuteczno?ci kry? jest zatuczenie samicy i nale?y go bezwzgl?dnie unika? poprzez racjonaln? gospodark? pasz?. Stwierdzenie obecno?ci p?odów odnotowujemy w karcie klatkowej samicy oraz w dokumentacji hodowlanej. Zapiski te pozwol? na ocen? umiej?tno?ci i skuteczno?ci sprawdzania kotno?ci a tak?e na wychwycenie przypadków resorbcji p?odów w drugiej po?owie kotno?ci oraz przypadków poronie? co jest niezb?dne do monitorowanie stanu zdrowie stada.

 • Samica koci si? w 30 – 32 dniu po skutecznym pokryciu przez samca.
 • Kotno?? sprawdzany po up?ywie 14 dni od daty krycia
 • W 24 godziny po wykocie nale?y dokona? przegl?du gniazda.
 • Je?eli ca?y miot oka?e si? martwy  samic? nale?y dopu?ci? do samca po up?ywie 48 godzin.
 • Taki sam termin ponownego krycia stosujemy w przypadku miotu licz?cego 3 – 4 ?ywych królicz?t.
 • Dla uzyskanie pewno?ci co do skuteczno?ci pokrycia, powtarzamy je tym samym samcem po up?ywie 12 do 24 godzin.

Założenia technologiczne produkcji żywca króliczego

Prowadząc intensywną produkcję żywca króliczego, jako działalność zarobkową, należy przestrzegać podstawowych założeń technologicznych:

 • Krycie samic powinno być przeprowadzone najpóźniej w 10 do 14 dni po poprzednim wykocie.
 • Dawka granulatu powinna być dokładnie odmierzona aby nie przekraczać ustalonych dawek a jednocześnie zapewnić królikom niezbędną jego ilość
 • Należy przeprowadzać okresowe  ważenia wybranych zwierząt w okresie tuczu w celu określenia tempa przyrostu masy ciała
 • Do produkcji żywca trzeba użyć odpowiednie  rasy i prowadzić dokumentację  hodowlaną
 • Konieczne jest prowadzenie szczepień ochronnych oraz  kontrola stanu zdrowia zwierząt przez lekarza weterynarii.
 • Produkcję żywca króliczego należy prowadzić w odpowiednich  warunkach środowiskowych i z dostatecznym wyposażeniem technicznym