Podstawy produkcji ?ywca króliczego

W produkcji żywca króliczego jakość surowca oceniana jest na podstawie uzyskiwanej wydajności rzeźnej, określającej stosunek części jadalnych do odpadów poubojowych. W praktyce hodowlanej uznaje się, że powinna ona wynosić ponad 50% co jest jednym z warunków uzyskania opłacalności produkcji. Nie jest to jednak jedyne kryterium, ważne z punktu widzenia producenta – hodowcy. Zadawalająca wydajność rzeźna ma znaczenie przede wszystkim dla zakładów przetwórczych i nie pozostaje bez znaczenia dla konsumenta. Wprowadzenie na rynek tuszek króliczych, dobrze umięśnionych i z małą ilością tłuszczu, jest stymulatorem popytu i indukuje wzrost obrotu tym artykułem rynkowym. Zwiększenie obrotu powinno z kolej wpłynąć na poprawę opłacalności produkcji. Uzyskanie żywca króliczego dobrej jakości związane jest ze stosowaniem odpowiedniej technologii produkcji oraz odpowiednim doborem ras królików. Wprowadzenie do powszechniej hodowli królików ras średnich, takich jak  Nowozelandzka Biała,  Termondzka Biała,  Kalifornijska Biała i innych, pozwoli na uzyskiwanie odpowiedniej wydajności rzeźnej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji. Wspomniane rasy średnie królików, charakteryzują się wydajnością rzeźną w granicach 50-60% przy korzystnym udziale mięsa w tuszce w stosunku do kości. Również parametry jakościowe mięsa takie jak kwasowość, wodochłonność, smakowitość, predysponują te rasy do hodowli towarowej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że króliki wspomnianych ras średnich, charakteryzują się niskim zużyciem paszy oraz szybkim tempem wzrostu. Stosując racjonalny system żywienia, oparty na granulowanych paszach przemysłowych, uzyskuje się króliki w wadze ubojowej 2,5 kg i odpowiedniej wydajności rzeźnej w wieku ok. 3 miesięcy. Zasadniczym elementem tego rodzaju działalności jest opłacalność produkcji wynikająca z ponoszonych nakładów i uzyskiwanych dochodów. Nierozerwalnym ogniwem tego procesu jest zagwarantowanie  rynków zbytu. W chwili obecnej otworzyła się możliwość praktycznie nieograniczonego zbytu żywca króliczego. Przy prowadzeniu hodowli królików nastawionej na intensywną produkcję żywca, systemem gospodarstwa rodzinnego i w oparcie o firmy zapewniające dostawy materiału hodowlanego oraz paszy a także kontraktujące żywiec, można uzyskać dochody nie mniejsze niż w innych działach gospodarki. 
Jakość uzyskiwanego żywca króliczego jest związana zarówno z rasą królików jak i ze stosowaną technologią. Króliki które uzyskują wagę ubojowa w długim okresie czasu mają mięso gorszej jakości oraz są zazwyczaj bardziej otłuszczone. Z tego faktu wynika konieczność stosowania w żywieniu zbilansowanych dawek paszowych zapewniających pełne pokrycie na składniki odżywcze. Oprócz stosowania odpowiednich pasz ważne jest również utrzymywanie królików w odpowiednich warunkach mikroklimatycznych nie powodujących nadmiernego wydłużania okresu tuczu. Zapewnienie odpowiednich warunków termicznych pozwala na skrócenie tego okresu oraz poprawę zdrowotności stada. Stworzone warunki odchowu mają również związek z ograniczaniem strat spowodowanych upadkami. Opłacalność hodowli, a co za tym idzie uzyskiwanie żywca o odpowiednich parametrach, związane jest ze zdrowotnością stada. Stosowanie zabiegów profilaktycznych i szczepień powinno w znacznym stopniu ograniczać straty i utrzymywać stado w odpowiedniej kondycji. Metoda żywienia królików paszami gospodarskimi nie nadaje się do stosowania na większych fermach, liczących kilkaset samic, i nastawionych na intensywną produkcję żywca króliczego wysokiej jakości. Pasze gospodarskie często zmniejszają wydajność rzeźną i nie pozwalają na uzyskanie zadawalającej jakości surowca, w przewidzianym technologią czasie. Chcąc produkować żywiec wysokiej jakości w sposób umożliwiający uzyskiwanie zadawalających wyników finansowych należy w żywieniu stosować granulowane pasze przemysłowe, produkowane przez wyspecjalizowane mieszalnie. Reasumując należy stwierdzić, że uzyskiwanie żywca króliczego dobrej jakości związane jest z :

  • stosowaniem odpowiednich ras,
  • zapewnieniem właściwego żywienia,
  • uzyskiwaniem odpowiedniej ilości młodych od samicy,
  • stworzeniem odpowiednich warunków środowiskowych,
  • zapewnieniem opieki weterynaryjnej.