Wiadomości ogólne

Produkcja żywca króliczego i eksport mięsa z nim związany, jest jedyną, w chwili obecnej, działalnością która nie podlega ograniczeniom i jest mile widziana przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Jako producenci królików nie stanowimy zagrożenia dla państw członkowskich a możemy stanowić uzupełnienie produkcji mięsa króliczego i pewnego rodzaju ochronę rynku europejskiego przed napływem królików z państw azjatyckich a zwłaszcza z Chin. Światowa produkcja mięsa króliczego oceniana jest obecnie na 1 250 tys ton, z czego 2/3 produkują Włochy, Francja, kraje byłego ZSRR, Chiny i Hiszpania. Polska produkuje około 25 tys ton i są to w 95% króliki bezrasowe. Nie stanowimy więc znaczącej się konkurencji w porównaniu do innych krajów europejskich, zajmujących się hodowlą królików typowo mięsnych, o dużym udziale mięsa w tuszce. Za wielkością produkcji idzie nierozerwalnie wielkość spożycia mięsa króliczego w kilogramach na rok przez jednego mieszkańca. Największe spożycie występuje we Włoszech i wynosi 5,3 kg, w Hiszpanii i Francji wartość ta sięga 3,0 kg a w Belgii i Portugalii zawiera się w przedziale 2,0 – 2,5 kg na osobę rocznie. Polska w tym rankingu zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie z wielkością spożycia na poziomie 0,4 kg. Wynika to z małej tradycji oraz może być efektem błędnych obliczeń. Nie można dokładnie sprawdzić jaka ilość mięsa króliczego trafia w Polsce do konsumpcji. Szereg osób zajmuje się przydomowym chowem królików na własne potrzeby i pozostaje to poza wszelką ewidencją. Jak z powyższego zestawienia wynika nie jesteśmy liczącym się producentem na rynkach światowych lecz w tej gałęzi produkcji rolnej mamy największą szansę rozwoju (dane z 2001 roku). W obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej, jaka powstała na terenach wiejskich, wobec rosnącego zubożenia pewnych warstw społecznych, związanych do tej pory z produkcją rolną, należy poszukiwać nowych źródeł utrzymania. Pogarszająca się sytuacja niektórych rodzin prowadzi również do konieczności zadbania o podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoczęcie hodowli królików może być, przynajmniej w pewnej części, rozwiązaniem tych problemów. Produkcja mięsa króliczego nie wymaga dużych nakładów finansowych ani  specjalistycznej wiedzy, przynajmniej na jej początkowym etapie.