Spis treści

Spis treści nr „0”/02
·           Od redakcji – Leszek Antoni Gacek
·           Czy warto hodować króliki? – Leszek Antoni Gacek
·           Zastosowanie granulatu firmy Cargill w żywieniu królików na fermie ZD IZ w Chorzelowie - Leszek Antoni Gacek
·           Możliwość samodzielnego wykonania klatek z zastosowaniem produktów Firmy LUSTAN Sp. z o.o. - Leszek Antoni Gacek
·           Zróżnicowanie masy ciała królików Nowozelandzkich Białych w okresie tuczu w zależności od systemu żywienia w okresie okołoodsadzeniowym - Jerzy Fijał, Leszek Antoni Gacek

Spis treści nr „1/03”
·           Od Redakcji – L. Gacek
·           Produkcja żywca króliczego w Polsce i świecie – P. Bielański
·           Wymiary klatek i warunki utrzymania w świetle przepisów Unii Europejskiej – L. A. Gacek
·           Żywienie królików paszami gospodarskimi – L. A. Gacek
·           Wirusowe choroby królików, przy których stosowane są szczepienia ochronne – T. Jakubowski, M. Fabisiak
·           Utylizacja odchodów zwierzęcych i odpadów organicznych z zastosowaniem wermikultur – produkcja biohumusu (hodowla dżdżownic kalifornijskich) – L. Gacek
·           Rozmnażanie królików – P. Bielański
·           Utylizacja odchodów z ferm zwierząt futerkowych – J. Zając

Spis treści nr „2/03”
·           Informacje dla hodowców zainteresowanych prowadzeniem oceny wartości użytkowej i hodowlanej w stadach królików – A. Woźny
·           Rozpoczęcie produkcji żywca króliczego - L. Gacek
·           Humanizacja hodowli - Leszek Antoni Gacek
·           Wirusowe choroby królików przy których stosowane są szczepienia ochronne – T. Jakubowski, M. Fabisiak
·           Grzybica skórna przyczyną strat ekonomicznych w hodowli królików – K. Kostro, K. Wojcicka-Lorenowicz
·           Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach hodowlanych dla królików - L. A. Gacek
·           Wpływ rasy, systemu utrzymania oraz żywienia na jakość mięsa królików – P. Bielański, J. Zając

Spis treści nr „3/03”
·           Od Redakcji –- L. Gacek
·           Ubojnie – najsłabsze ogniwo w hodowli królików - Leszek Antoni Gacek
·           Króliki hybrydowe – Bogusław Barabasz
·           Jak zapobiegać szybkiemu spokrewnieniu zwierząt w stadzie – Leszek Antoni Gacek
·           Rozpoczęcie produkcji żywca króliczego (cd) – Leszek Antoni Gacek
·           Potrzeby witaminowe królików - Dorota Kowalska

Spis treści nr „4/03”
·           Od Redakcji –- L. Gacek
·           Obowiązujące wymiary klatek i boksów dla królików – L. A. Gacek
·           Humanizacja hodowli królików – P. Bielański
·           To się opłaca – produkcja żywca króliczego - Leszek Antoni Gacek
·           Zmiana nazwy nie musi oznaczać zmiany jakości – L. A. Gacek
·           Choroby królików – L. A. Gacek
·           Obliczanie kosztów produkcji – L. A. Gacek
·           Rasy królików – Nowozelandzki Biały – L. A. Gacek
·           Zastosowanie metod biotechnicznych w rozrodzie królików – P. Gogol - Oferta wdrożeniowa - Zastosowanie metod biotechnicznych w rozrodzie królików (inseminacja i synchronizacja cyklu rujowego).

Spis treści nr „1/04”
·           Od Redakcji
·           Spotkanie z przyszłymi hodowcami w Jędrzejowie.
·           Kurs inseminacji królików – W. Gibowska, P. Gogol
·           Perspektywy rozwoju rynku króliczego.
·           Rasy królików - Termodzki Biały – L. Gacek
·           Zachowanie królików w warunkach fermowych L. Gacek.
·           Przepisy prawne - L. Gacek
·           Zasady uboju i obróbki skór królików reksów – B. Barabasz
·           Frakcje włókna w mieszankach pełnoporcjowych dla królików – Barabasz B., Gacek L.
·           Badania nad różnymi sposobami dezynfekcji w produkcji królików ras mięsnych – L.A. Gacek

Spis treści nr „2/04”
·           Spotkania z hodowcami i szkolenia.
·           Monitorowanie fermy – L. Gacek
·           Rasy królików – Kalifornijski – L. Gacek
·           Duże, średnie i małe – J. Zając
·           Króliki Rex Moda i ekonomia – T. Chmielarczyk
·           Wzrostowe i sezonowe zmiany okrywy włosowej królików reksów – B. Barabasz

Spis treści nr „3/04”
·           Od Redakcji
·           Odpowiedzi na pytania
·           Spotkania z hodowcami i szkolenia.
·           „Widał zdecydowane ożywienie” – wywiad z Panią A. Woźny
·           Króliki w natarciu – L. Gacek
·           Zasady skandynawskiej klasyfikacji skór królików reksów – B. Barabasz
·           Vademecum produkcji żywca króliczego – L. Gacek
·           Ocena, selekcja i dobór królików – J. Zając
·           Sezonowość w produkcji żywca króliczego – L. Gacek, B. Barabasz

Spis treści nr „4/04”
·           Od Redakcji
·           POLAGRA 2004
·           Na króliczym rynku – J. Zając
·           Rasy królików – Nowozelandzki Czerwony – L. Gacek
·           Praktyczne zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów EM w hodowli królików - Jerzy Migas
·           Wpływ sposobu i częstotliwości karmienia królików mięsnych na wydajność rzeźną i wyniki dysekcji – B. Barabasz, L. Gacek
·           Charakterystyka polskiego rynku mięsa króliczego (część I) – S. Kudryś

Spis treści nr „1/05”
·           Od Redakcji
·           Bariery produkcyjne – J. Zając
·           Przygotowanie fermy do wiosny – L. A. Gacek
·           Czy duża masa ciała królików rexów jest korzystna? – B. Barabasz
·           Charakterystyka polskiego rynku mięsa króliczego (część II), Funkcjonowanie ubojni mięsa króliczego – S. Kudryś

Spis treści nr „2/05”
·           Od Redakcji –  Niepokojąca sytuacja na rynku żywca króliczego – L. Gacek
·           Zmiana w przepisach prawnych – L. Gacek
·           Sposoby zwiększania produkcyjności stad króliczych w chowie towarowym – L. Gacek
·           Wiosenno letnie dolegliwości – J. Zając
·           Dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych i klatek – A. Lasek
·           Rasy królików – Francuski Srebrzysty – L. A. Gacek
·           Żywienie młodych królików w okresie tuczu – B. Barabasz
·           Wpływ różnych systemów utrzymania królików na ich wyniki produkcyjne – J. Zając
·           Charakterystyka polskiego rynku mięsa króliczego (część III), Chów królików na tle chowu innych zwierząt gospodarskich  – S. Kudryś

Spis treści nr „3/05”
·           Od Redakcji – o fermie w Chorzelowie
·           Krycie naturalne i inseminacja królików, – J. Zając
·           Rasy królików, króliki hybrydowe i futerkowe –– L. A. Gacek
·           Zachowanie królików związane z odżywianiem - Dorota Kowalska
·           Walory odżywcze mięsa króliczego – spojrzenie od strony konsumenta (część V), – S. Kudryś
·           Produkty konsumpcyjne i odpadowe pochodzące z uboju królików – J. Zając

Spis treści nr „4/05”
·           Od Redakcji
·           Wystawy królików - L. Gacek
·           Sezonowość rynku mięsa króliczego w Polsce -  S. Kudryś
·           Narowy królików, – J. Zając
·           Żywienie królików (cz. II) – L. Gacek
·           Wybrane cechy użytkowe królika syjamskiego wielkiego w relacji do innych przedstawicieli ras średnich – K. Pawliczak – Maj, R. Cholewa

Spis treści nr „1/06”
·           Od redakcji – L. Gacek
·           Co z tym królikiem – G. Cichowicz
·           Żywienie królików – zapotrzebowanie na składniki mineralne (Cz. III) – L. Gacek
·           U progu sezonu – J. Zając
·           Wygląd świadczy o zdrowiu – J. Zając
·           Alternatywne żywieniowe metody profilaktyki kokcydiozy – K. Lipiński, A. Gugołek
·           Sztuczne unasienianie królików – warunki stosowania metody – P. Gogol

Spisy treści nr „2/06”
·           Od redakcji – L. Gacek
·           Obrót żywcem króliczym – L. A. Gacek
·           Żywienie królików – zapotrzebowanie na witaminy (Cz. IV) – L. Gacek
·           Wpływ rasy utrzymywanych królików na opłacalność produkcji żywca – J. Zając
·           Ziołowe dodatki paszowe w żywieniu królików – A. Gugołek, K. Lipiński
·           Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na skład tuszy króliczej – J. Zając

Spisy treści nr „3/06”
·           Od redakcji
·           Inseminacja królików we francuskiej firmie EUROLAP – E. Błkała
·           Żywienie królików – woda i pasze (cz.V) – L. A. Gacek
·           Rozród pod szczególnym nadzorem – J. Zając
·           Kontrolowane krzyżowanie królików J. Zając

Spis treści nr „4/06”
·           Od redakcji
·           Nowa, ciekawa książka - L.A. Gacek
·           Wystawy i spotkania – Brzesko, Polagra 2006 – L. A. Gacek
·           Króliki w USA – L. A. Gacek
·           Żywienie królików (cz. VI) – L. A. Gacek
·           Rozmnażanie królików – L. A. Gacek
·           Choroby królików – L. A. Gacek
·           Podstawowe zasady produkcji żywca króliczego – L. A. Gacek
·           Obornik Króliczy – L. A. Gacek

Spis treści nr. 1/07
·           Od redakcji
·           Zmiany w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt – L. A Gacek
·           Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego królików - L. A. Gacek
·           Wpływ zwiększonego dodatku preparatu mineralno-witaminowego w żywieniu samic na wskaźniki produkcyjne młodych królików – D. Kowalska
·           Zastosowanie granulatów Proxial w towarowej produkcji królików - Leszek Antoni Gacek
·           Królik w czerwonym winie – T. Gawłowski

Spis treści nr. 2/07
·           Nowe zagrożenia w produkcji żywca króliczego – L. A. Gacek
·           Chów królików metodami ekologicznymi (część I wybór rasy) – P. Bielański
·           Myksomatoza i wirusowa krwotoczna choroba królików – A. Kopczewski, A. Sroka
·           Królik w czerwonym winie (ciąg dalszy) – T. Gawłowski
·           Wykaz ferm hodowlanych, objętych oceną przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Spis treści nr. 3/07
·           Pochodzenie królików hodowlanych – L. A. Gacek
·           Króliki w sztuce – L. A. Gacek
·           Chów królików metodami ekologicznymi (część II) – P. Bielański
·           Sposób na poprawą opłacalności ferm króliczych (i nie tylko króliczych) – L. A Gacek
·           Substancje antyżywieniowe w paszach oraz techniki i higiena żywienia – L. A. Gacek
·           Adaptacja królików w nowym środowisku. – D. Kowalska

Spis treści nr. 4/07
·           Od redakcji
·           XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Poznań 2007 – L. A. Gacek
·           Spotkanie Hodowców w Wielkopolsce – P. Bielański
·           Ciekawy produkt do zastosowania w żywieniu królików – L. A Gacek
·           Problemy z rozrodem – konieczność uczciwego oszukiwania - L. A. Gacek
·           Testy behawioralne pomocne w prowadzeniu selekcji królików – D. Kowalska
·           Poprawa warunków chowu poprzez wykorzystanie pojemników plastikowych w towarowej produkcji królików – L. A. Gacek
·           Wpływ kontaktu wzrokowego na wyniki rozrodu i odchowu królików – L. A. Gacek
·           Kilka przepisów kulinarnych przed świętami – T. Gawłowski

Spis treści nr 1/08
·           Od Redakcji
·           Organizacja rynku żywca króliczego oczami hodowców (ankieta) - L. A. Gacek
·           Najczęstsze przyczyny upadków królicząt przy odsadzeniu – D. Kowalska
·           Skóra jako stan zdrowotny organizmu królika – M. Piórkowska
·           Badania nad opracowaniem optymalnego programu świetlnego dla królików stada podstawowego na fermie w Chorzelowie – L A. Gacek

Spis treści nr 2/08
·           Wyprawa skór króliczych – rys historyczny – M. Piórkowska.
·           opłacalność hodowli królików. część pierwsza – koszty – L. A. Gacek
·           Inseminacja w Ośrodku Hodowli i Rozrodu Królików w Brzesku – E. B..kala
·           Rozwój mleczności u królicy –D. Kowalska

Spis treści nr 3/08
·           Zmiany w Stowarzyszeniu – L. A. Gacek
·           opłacalność hodowli królików. część druga – przychody – L. A. Gacek
·           Kongres króliczy w Weronie –ferma reprodukcyjna królików D. Kowalska, P. Bielański
·           Zbliżaja  się wystawy zwierząt – L. A. Gacek
·           Zależność pomiędzy temperamentem samców królików białych termondzkich a czasem potrzebnym do na pokrycie samicy. L. A. Gacek

Spis treści nr 4/08
·           Podstawowe zadania Stowarzyszenia Wspierania Hodowli i Produkcji Królików – L. A. Gacek
·           Prawdy i mity o produkcji królików hybrydowych – L. A. Gacek
·           Odchody od królików – przepisy prawne – L. A. Gacek
·           Najczęstsze przyczyny upadków królicząt przy odsadzeniu – D. Kowalska
·           Diagnostyka oraz metody zwalczania i zapobiegania grzybic skórnych zwierząt futerkowych - K. Kostro, K. Wojcicka-Lorenowicz. M. Krakowski
·           Królik z warzywami – G. Jaworowska

Spis treści: nr 1/09
·           Od Redakcji - Wydziały Nauk Weterynaryjnych Uczelni Rolniczych - Dotyczy: Nowa jednostka chorobowa u królików
·           Najnowszy światowy przegląd badań z zakresu chowu i hodowli królików – D. Kowalska, P. Bielański
·           Koniec z polskimi szczepionkami – L. Gacek
·           Najczęściej spotykane schorzenia i ich szybkie diagnozowanie – L. Gacek
·           Gazy wydzielające się na fermie królików – B. Nowakowicz-Dąbek, M. Ondrašovic, Gacek Leszek, L. Saba, H. Bis-Wencel,

Spis treści nr 2/09
·           Od Redakcji – Konferencja w Chorzelowie, wystawy zwierząt – L.A. Gacek
·           Optymalny model żywienia i rodzaj stosowanego granulatu - L. A. Gacek
·           Selekcja królików na aktywność ruchową – D. Kowalska, P. Bielański
·           Diagnozowanie ciąży u królików  za pomocą przenośnego ultrasonografu. A. Gugołek, D. Konstantynowicz

Spis treści nr 3/09
·           Od Redakcji – Diagnozowanie schorzeń na podstawie objawów sekcyjnych– L.A. Gacek
·           Spożycie, wartość rzeźna oraz cechy jakościowe mięsa króliczego – I. Chwastowska-Siwiecka
·           Możliwość zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej, wytłokami rzepakowymi w paszach dla królików – D. Kowalska, P. Bielański
·           Ubytki masy i wlaściwości fizykochemiczne mięsa króliczego wychłodzonego oraz rozmrażanego różnymi metodami – I. Chwastowska-Siwiecka, M. Kowalska

Spis treści: 4/09
·           Od Redakcji –– L.A. Gacek
·           Projekt ubojni królików przy sprzedały bezpośredniej – L. A. Gacek
·           Podstawowe zasady przy produkcji żywca króliczego – L. A. Gacek
·           Prace nad metodami doboru zwierząt do stada rodzicielskiego – L. A. Gacek
·           Produkcja mięsa króliczego w Polsce - rys historyczny – D. Kowalska, P. Bielański

Spis treści: 1/10
·           Od Redakcji – vademecum produkcji żywca króliczego – przypomnienie – L.A. Gacek
·           Powiało umiarkowanym optymizmem – L. A. Gacek
·           Polska dieta - D. Kowalska, P. Bielański
·           Ferma królików – to nie takie straszne – J. Migas
·           Metody synchronizacji rui – M. Mietlicka

Spis treści: 2/10
·           Spotkania z hodowcami i szkolenia – L.A. Gacek
·           Spotkanie hodowców królików w Elizówce - Honorata Repeć
·           Spożycie mięsa króliczego na świecie - D. Kowalska, P. Bielański
·           Króliki reksy - hodowla na skóry czy na hobby? – B. Barabasz
·           Zależność między temperamentem a użytkowością rozpłodową samców królików – A. Bąk

Spis treści: 3/10
·           Wystawa królików w ODR Sitno – W. Wołoszyn
·           Utrzymuje się dobra koniunktura na żywiec króliczy – L.A. Gacek
·           Inseminacja - nowy, ciekawy produkt na rynku – L. A. Gacek
·           Zmiana warunków utrzymania królików – L. A. Gacek
·           Bezpieczeństwo żywności w produkcji mięsa króliczego – M. Krzywonos
·           Cel i rola badań naukowych – L. A. Gacek
·           Specyfika trawienia u królików w porównaniu do innych zwierząt monogastrycznych – D. Kowalska P. Bielański.

Spis treści: 4/10
·           Od redakcji.
·           Wystawa królików w Lublinie – S. Wysokiński
·           Nagrody na wystawie Polagra – J. Przyłucki
·           Wywiad z Panem Mirosławem Sujką.
·           Inseminacja królików – L. Gacek
·           Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem – M. Piórkowska
·           Ochrona zasobów genetycznych królików we włoszech. Królik szary carmagnola – M. Mietlicka, P. Bielański, D. Kowalska
·           Zastosowanie preparatu czosnkowego w towarowej produkcji żywca króliczego – L. A. Gacek
·           Żółty tłuszcz u królików wada czy zaleta? A. Gugołek, Z. Antoszkiewicz
·           Wykorzystanie królików w trannsgenezie zwierząt – P. Gogol

Spis treści: 1/2011
·           Obrót królikami hodowlanymi – L. A. Gacek
·           Dobrostan zwierząt – praktyczna realizacja w hodowlach królików L. A. Gacek
·           Obornik króliczy – L. A. Gacek
·           Specyfika pracy hodowlanej w stadzie królików – D. Kowalska, P. Bielański
·           Wiosenne porządki na fermie – L. A. Gacek
·           Granulat w żywieniu królików – jak dokonał wyboru – L. A. Gacek
·           Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem – M. Piórkowska
·           Porównanie uszkodzeń DNA plemników królików transgenicznych i nietransgenicznych - Piotr Gogol

Spis treści: 2/2011
·           Dobra sytuacja na rynku żywca króliczego – Gacek L. A.
·           Amatorska hodowla królików – Strychalski J.
·           Hiszpańska linia hybrydowa - Migas J.
·           Co tak „pachnie”? Czyli odory z króliczarni - Nowakowicz-Dąbek B, MisztalB.
·           Dziki królik - Cilulko J.
·           Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem. część 3. Konserwacja skór i ich magazynowanie - Piórkowska M.
·           Dodatki paszowe stosowane w żywieniu królików – Kowalska D., Bielański P.
·           Problemy w hodowli niektórych ras królików – Kowalska D., Bielański P.

Spis treści: 3/2011
·           Sytuacja rynkowa – L.A.Gacek
·           opłacalność hodowli – L. A. Gacek
·           Myksomatoza – L. A. Gacek
·           Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem. część IV – M. Piórkowska
·           Jak zapobiegać szybkiemu spokrewnieniu zwierząt w stadzie – L. A. Gacek
·           Wstępne obserwacje preparatu Bell – Pro – L. A. Gacek
·           Czy stres ma wpływ na jakość mięsa króliczego? – D. Kowalska, A. Gugołek
·           Wpływ metody pakowania na jakość sensoryczną oraz  wartość sięy cięcia mięsa króliczego przechowywanego w warunkach chłodniczych – I. Chwastowska-Siwiecka, J. Kondratowicz

Spis treści: 4/2011
·           Seminarium szkoleniowe poświęcone problemom zdrowotnym królików rzeźnych – M. Brzozowski
·           Wydajne i bezpieczne Żywienie królików – G. Torzyński
·           Ochrona przewodu pokarmowego królików w okresie tuczu – uwagi praktyczne – P. Kwieciński, T. Nowak.
·           Kokcydioza i zespół dysfunkcji jelitowych (ERE) u królików w okresie tuczu – B. Wilms, G. Torzyński
·           Typy okrywy włosowej u królików – D. Kowalska
·           Olbrzym belgijski – rasa użytkowa czy amatorska ?- A. Gugołek, I. Kędzior, P. Wyczling
·           Zróżnicowanie wartości futrzarskiej skór króliczych pochodzących z uboju letniego i zimowego – M. Piórkowska
·           Porównanie cech rzeźnych królików kalifornijskich i nowozelandzkich białych – I. Chwastowska-Siwiecka

Spis treści: 1/2012
·           Jeszcze o inseminacji – L.A. Gacek
·           wartość odżywcza mięsa króliczego – L. A. Gacek
·           Dezynfekcja klatek – L. A. Gacek
·           Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach hodowlanych – L. A. Gacek
·           Zanieczyszczenia gazowe w króliczarni – przeciwdziałanie – B. Nowakowicz-Dąbek, P. Drężyk, Ż. Wlazło
·           Początki produkcji żywca króliczego – L. A. Gacek
·           Żywienie królików paszami gospodarskimi – L. A. Gacek
·           Niezbędne wyposażenie techniczne na fermie – L. A. Gacek
·           Makuch rzepakowy i suszony wywar kukurydziany w żywieniu królików – D. Kowalska, P. Kobylarz

Spis treści: 2/2012
·           Od Redakcji
·           Z prac Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – L. A. Gacek
·           Króliki w Hiszpanii na przykładzie firmy Cogal – L. A. Gacek
·           Mięso królicze – żywność o cechach prozdrowotnych – D. Kowalska, P. Kobylarz
·           Niezbędna dokumentacja na fermie – D. Kowalska, P. Kobylarz
·           Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego królików – L. A. Gacek
·           Plan pracy na fermie – L. A. Gacek
·           Wpływ stresu na zdrowotność i produkcyjność zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem królików – M. Brzozowski
·           Zróżnicowanie masy ciała królików Nowozelandzkich Białych w okresie tuczu w zależności od systemu żywienia w okresie okołoodsadzeniowym – L.A. Gacek

Spis treści: 3/2012
·           Od redakcji - Wystawa w Lipsku
·           międzynarodowe szkolenie sądziów królików – L. Czech
·           Nowe przepisy dotyczące uboju zwierząt – L. Gacek
·           WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ - „Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt” – Instytut Zootechniki PIB Balice
·           Pasze gospodarskie w żywieniu królików – L. Gacek
·           Sprawdź swoją wiedzę – J. Strychalski, A. Gugołek
·           Wstępne badania nad możliwością wykorzystania preparatów ziołowych w pojeniu królików – J. Gawrońska
·           Perspektywy odtworzenia hodowli królików angorskich w Polsce – E. Król

Spis treści: 4/2012
·           Od redakcji. Podsumowanie roku 2012.
·           Relacja z X światowego Kongresu Hodowli Królików – M. Brzozowski
·           Monitorowanie fermy – L. A. Gacek
·           Skóry jako surowiec do produkcji filcu – M. Piórkowska
·           Myksomatoza królików – C. Zwoliński
·           Króliki w zimie – L. A. Gacek
·           Możliwości wykorzystania w żywieniu królików produktów ubocznych powstających przy produkcji bioetanolu – D. Kowalska, P. Kobylarz

Spis treści: 1/2013
·           Wystawa w Wieluniu – L. A. Gacek
·           Przepisy prawne dotyczące królików – K. Rusin
·           Co z tym królikiem – G. Cichowicz
·           Czynniki wpływające na jakość skór króliczych – M. Piórkowska
·           Wady uzębienia u królików – C. Zwoliński, A. Gugołek
·           Zapobieganie zaburzeniom pracy przewodu pokarmowego – L. Gacek
·           Amoniak w hodowli królików – B. Nowakowicz-Dąbek, P. Drężyk, Ż. Wlazło, W. Wnuk.

Spis treści: 2/2013
·           18 Sympozjum nt. Warunków Utrzymania i Profilaktyki Królików, Zwierząt Futerkowych i Towarzysz?cych – M. Brzozowski
·           Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – D. Kowalska
·           Zwiększone zainteresowanie produkcją żywca króliczego – L. A. Gacek
·           Profilaktyka chorób królików – materiały z konferencji we Wroc?awiu – L. A. Gacek
·           Zarys anatomii królika – L. A. Gacek
·           Sprawdź swoją wiedzę – J. Strychalski, A. Gugołek
·           Królik popielniański biały – D. Kowalska, P. Bielański

Spis treści: 3/2013
·           Od redakcji.
·           Kompilacja danych o hodowli - NN
·           Natłuszczanie pasz dla królików olejem rzepakowym i rybnym wraz ze zwiększonym dodatkiem witaminy E – D. Kowalska, P. Kobylarz
·           Rasy w produkcji żywca – L. Gacek
·           Proponowany rozkład czasu pracy na fermie – L. Gacek
·           Wartość rzeźna królików termondzkich białych żywionych paszą z dodatkiem biomasy z alg morskich (Schizochytrium sp.) – I. Chwastowska-Siwiecka, N. Skiepko, L. Gacek

Spis treści:4/2013
·           Od redakcji.
·           Królik, to jednak nie "król" -kilka sądów nt. obecnej sytuacji – G. Cichowicz
·           Czynniki wpływające na jakość skór króliczych. część 3. światło (Wpływ światła na wzrost i rozwój królików) – M. Piórkowska
·           Rozród królików w okresie zimowym – L. A. Gacek
·           Zastosowanie mieszanek paszowych z udziałem makuchu rzepakowego oraz suszonego pełnego wywaru pszennego w żywieniu królików –P. Wyczling, A. Gugołek, J. Strychalski
·           Krzyżowanie królików różnych ras – wyniki badań - Leszek Antoni Gacek
·           Utylizacja odchodów – L. Gacek
·           Zróżnicowanie końcowej masy ciała królików Nowozelandzkich Białych w zależności od systemu żywienia w okresie okołoodsadzeniowym – L. Gacek

Spis treści: 1/2014
·           Od redakcji.
·           U progu sezonu – J. Zając
·           Wygląd świadczy o zdrowiu – J. Zając
·           Profilaktyka i leczenie – L. Gacek
·           Najczęściej spotykane schorzenia – L. Gacek
·           Fermowa hodowla królików w Polsce a ochrona środowiska – M. Kasela, M. Ossowski, B. Nowakowicz-Dąbek, Ż. Wlazło, H. Bis-Wencel, J. Martyna.
·           Zawartość kwasów tłuszczowych i witaminy E w mi??niu najdłuższym grzbietu królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rybnym przy różnym poziomie witaminy E – D. Kowalska, P. Kobylarz

Spis treści: 2/2014

 •  Od redakcji. Sprzeda? bezpośrednia – L. A. Gacek
 •  Kolejny wzorzec oceny pokroju królików – L. A. Gacek
 • Przydomowy chów królików – Możliwość dodatkowego dochodu dla gospodarstw rolnych – M. Brzozowski.
 • Hormony socjalne – D. Kowalska, K. Piechocka
 • Porównanie smakowito?ci wybranych pasz dla królików – J. Strychalski, M. Zdu?czyk, W. Kuban
 •  Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi ?ród?ami bia?ka ro?linnego na wyniki produkcyjne królików – C. Zwoliński, A. Gugołek, J Strychalski


Spis treści 3/2014
·           Od redakcji – zmiana statusu czasopisma.
·           Najczęściej spotykane jednostki chorobowe w chowie wielkostadnym królików we Francji – Ró?a?ski W.
·           Króliki z brod?? – Gugołek A., Zdu?czyk M.
·           Garbowanie sposobem domowym – Gacek L.
·           Porównanie metod hodowli królików w warunkach fermowych i z dost?pem do pastwiska – Gacek L.

Spis treści 4/2014
·           Od redakcji – konferencje, wystawy i ciekawostki.
·           Króliki w Australii – Gacek L.
·           Myksomatoza – choroba o różnych obliczach – Ramatowska A.
·           Sprawdź swoja wiedz? – Strychalski J., Gugołek A.
·      Siarkowodór (H2S) – działanie na organizmy ?ywe i metody dezodoryzacji powietrza – Kasela M., Nowakowicz-Dąbek B., Ossowski M., Wlaz?o ?.
·      Wpływ tempa wzrostu na ot?uszczenie tuszy króliczej – Kowalska D.

Spis treści 1/2015
·           Od redakcji. Zmiana nazwy wydawcy, nr NIP i nr konta bankowego.
·           Brak polskiej rasy – L. A. Gacek
·           Doskonalenie stada – L. A. Gacek
·           zagrożenia mikotoksynami w hodowli królików – M. Kasela, B. Nowakowicz-Dąbek, M. Ossowski, Ż. Wlazło.
·           Nat?uszczanie mieszanek granulowanych dla królików a jakość mięsa – D. Kowalska
·           Wprowadzenie do genetyki odmian barwnych królików – J. Strychalski, A. Gugołek
·           Refleksje dotycz?ce żywienia królików rasy castorex – J. Kowalska, J. Strychalski, K. Licznerska.

Spis treści 2/2015
·      Od redakcji, Komunikaty i informacje
·      Hodowla królików w USA – M. Brzozowski
·      Ochrona zdrowia królików – L. A. Gacek
·      Mikotoksyny w paszach dla królików – D. Kowalska

Spis treści 3/2015
·      Od redakcji,Komunikaty i informacje
·      Królicza nora – L. A. Gacek
·      Zestawy paszowe stosowane w żywieniu królików w chowie ekologicznym i konwencjonalnym – L. A. Gacek
·      Systemy pojenia – L. A. Gacek
·      Mięso królicze – przepisy kulinarne – L. A. Gacek
·      Wpływ reakcji stresowych królików na wskaźniki fizjologiczne, etologiczne i produkcyjne – D. Kowalska
·      Woda w ?yciu zwierząt i odchowie królików – M. Piórkowska

Spis treści 4/2015
·      Od Redakcji
·      Wystawy królików – L.A. Gacek
·      Koniec Rymanowa? – L. Gacek
·      Szcz??liwe króliki – L. Gacek
·      Podkarpacki Królik Zagrodowy – L. Gacek
·      Krewni i znajomi królika – A. Gugołek
·      Granulat firmy Piast – L. Gacek
·      Wykorzystanie w żywieniu królików suszonego wywaru kukurydzianego – D. Kowalska
·      Powietrze w ?yciu zwierząt i odchowie królików – M. Piórkowska

Spis treści 1/2016
·           Od redakcji – Rekordowo pod ka?dym wzgl?dem.
·           Skoki królików – nowy sport z udziałem zwierząt w Polsce? – A. Jastrz?bska, A. Gugołek
·           Wykorzystanie makuchu rzepakowego i suszonych wywarów kukurydzianego i pszennego w żywieniu królików – D. Kowalska
·           Produkcja ekologiczna – J. Lasek
·           Wiosenne porządki na fermie – L. A. Gacek
·           przegląd gatunków Zający (Lepus) występujących na świecie – A. Jastrzębska

Spis treści 2/2016
·           Od redakcji – królik – dodatkowe ?ród?o dochodów.
·           Królaki – ameryka?skie króliki – A. Jastrz?bska
·           Mleko królicze i Możliwości jego modyfikacji czynnikami żywieniowymi - D.Kowalska
·           Podstawy biologii Zająca szaraka (Lepus europaeus L.) oraz perspektywy jego hodowli – A. Jastrz?bska
·           Obornik króliczy – wykorzystanie i perspektywy – M. Kasela, M. Ossowski, B. Nowakowicz-Dąbek, Ż. Wlazło, W. Wnuk
·           Dezynfekcja klatek – L. A. Gacek
·           Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach hodowlanych – L. A. Gacek
·           Wpływ żywienia na wartość rzeźną i jakość mięsa królików – I. Chwastowska-Siwiecka, N. Skiepko, A. D?bczy?ska, ?. Mrozi?ski

Spis treści 3/2016
·           Projekt ubojni królików przy sprzedały bezpośredniej – L. A. Gacek
·           Podstawowe zasady przy produkcji żywca króliczego – L. A. Gacek
·           Krótkie ABC dla hodowców zak?adaj?cych fermy królicze – D. Kowalska
·           Najczęściej spotykane schorzenia – L. A. Gacek
·           Prace nad metodami doboru zwierząt do stada rodzicielskiego – L. A. Gacek
·           Optymalny model żywienia i rodzaj stosowanego granulatu – L. A. Gacek

Spis treści 4/2016
·           Zmiany w tendencjach produkcji żywca – L. Gacek
·           Choroby odzwierz?ce – L. Gacek
·           Polska rasa syntetyczna – L. Gacek
·           Walory prozdrowotne mięsa króliczego – M. Brzozowski
·           Uproszczona ekonomika produkcji królików rzeźnych ?ywionych pełnoporcjow? mieszank? granulowan? – D. Kowalska, M. Piórkowska
·           Z historii hodowli królików we?nistych - część 1. Zapomniany królik angorski. M. Piórkowska
·           Susz z lucerny i jego zamienniki w żywieniu królików mieszankami pełnoporcjowymi – A. Gugołek

Spis treści 1/2017
·           Wyjazd na wystaw? królików do Erfurtu – R. Górak
·           Sprzeda? żywności przez rolników – Wielkopolska Izba Rolnicza
·           Nowa odsąona pomoru królików (wybrocznicy krwotocznej) – L. Gacek
·           Techniki żywienia – J. Lasek
·           Ma?o znane rasy królików – D. Kowalska
·           Profilaktyka i leczenie – L. Gacek
·           Wpływ ImmunoModulatora na wskaźniki użytkowania królików – M. Brzozowski
·           Z historii hodowli królików we?nistych. część 2. Badania nad poprawą wydajno?ci we?nistej królików angorskich – M. Piórkowska

Spis treści 2/2017
·           Od redakcji - Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie minimalnych norm ochrony królików hodowlanych
·           Wyniki badań nad dobrostanem królików fermowych, w nawiązaniu do nowych europejskich regulacji prawnych odno?nie warunków chowu królików – M. Brzozowski
·           Analiza wlaściwości fizykochemicznych chłodzonego i mrożonego mięsa króliczego – I. Chwastowska-Siwiecka, M. J. Baryczka
·           Królik domowy (Oryctolagus cuniculus f. domesticus) jako zwierzę towarzyszące – A. Jastrzębska

Spis treści 3/2017
·           Od redakcji - Wystawy
·           Czy warto hodować króliki? – L. Gacek
·           Nauka i praktyka w hodowli królików – M. Brzozowski
·           Niezbędne informacje dotyczące hodowli i produkcji – J. Lasek, L. Gacek
·           Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach hodowlanych – L. Gacek
·           zagrożenia amoniakiem i siarkowodorem przy produkcji zwierz?cej – P. Pilaszkiewicz, P. Podstawka,  B. Nowakowicz-Dąbek, Ż. Wlazło
·           Wykorzystanie oleju rzepakowego w żywieniu królików – D. Kowalska
·           Warunki utrzymania-żywienia a jakość mięsa królików – K. Misztal, S. Paluch, B. Nowakowicz-Debek, Ż. Wlazło

Spis treści 4/2017

 • Od redakcji – Sytuacja na rynku - L. Gacek 
 • Przegląd krajowych źródeł pisanych dotyczących królików – A. Gugołek
 • Marihuana u królików – L. Gacek
 • Optymalne warunki utrzymywania zwierząt – M. Ossowski, M. Kasela, B. Nowakowicz-Dębek, Ł. Wlazło
 • Z historii hodowli królików wełnistych. Część 3. Właściwości wełny angorskiej na tle innych włókien naturalnych pochodzenia zwierzęcego – M. Piórkowska
 • Znieczulanie królików – L. Gacek
 • Łzawienie – L. Gacek
 • Efektywność dokarmiania młodych królików w okresie przed odsadzeniem – M. BrzozowskiZawartość tłuszczu śródmięśniowego i narządowego u królików rasy nowozelandzkiej białej i popielniańskiej białej – D. Kowalska

Spis treści 1/2018

 • Od redakcji - Wystawy w Kielcach
 • zastosowanie niekonwencjonalnych preparatów w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego królików - L. Gacek, B. Nieznaj
 • Bioasekuracja nie tylko przed ASF - J. Lasek
 • Obowiązujące przepisy prawne dotyczące hodowli zwierząt futerkowych - D. Kowalska, M. Jarosz
 • Rasy królików - nowozelandzki bały - L. A. Gacek
 • Zapotrzebowanie królików na wodę i stosowane pasze - L. A. Gacek
 • Porównanie stanu uwodnienia mięsa królików różnych ras - I. Cwastowska, M.J. Baryczka
 • Dziedziczenie długości okrywy włosowej u królików brodatych - M. Gugołek