Informacje dla autorów

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych do publikacji wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word, dla następujących ustawień: strona standardowa A4 (szerokość 21 cm, wysokość 29,7 cm), wszystkie marginesy po 2,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12 (dla przypisów dolnych 9) oraz 1,5  odstęp między wierszami. Jednocześnie informujemy, że ramy artykułu nie powinny przekraczać 10 stron znormalizowanego tekstu, a pozostałych opracowań – 5 stron. Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów) oraz tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), nr telefonu, adres e-mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora (autorów), z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska. Materiały należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeróbek technicznych. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane, zaś niezamówione materiały zwraca wyłącznie na życzenie autora (autorów). Procedura recenzowania artykułów. Autor przekazuje artykuł redakcji Kwartalnika drogą elektroniczną lub pocztową z załączonym artykułem w wersji elektronicznej. Autor jest informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji. Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem weryfikacji takich elementów jak: tytuł artykułu w j. polskim oraz angielskim, streszczenie w języku angielskim, Następnie artykuł przekazywany jest Zespołowi Recenzentów. Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest w każdym numerze Kwartalnika. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki oraz praktyków. Zespół Recenzentów podejmuje decyzję o przydzieleniu dwóch recenzentów dla każdego artykułu, którzy pochodzą spoza jednostki. Respektowana jest zasada, która zakłada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu. Nazwiska recenzentów danego artykułu nie są udostępniane jego autorowi. Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym m.in. ogólną opinię/ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia lub nie artykułu do druku w Kwartalniku. W procesie recenzji brane są pod uwagę, takie kryteria jak: – tematyka artykułu w kontekście profilu Kwartalnika, – poziom naukowy artykułu, – praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym i precyzyjnym, – wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej. Autor otrzymuje drogą mailową informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku recenzji oraz o szacowanym terminie druku publikacji.

Uwaga:

Redakcja zastrzega sobie prawo odstąpienia od publikowania nadesłanych tekstów, jeśli w jakikolwiek sposób naruszają one dobre imię lub godzą w dobro osobiste osób trzecich jak również nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam. Prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone.

Numer wydawniczy ISSN – 1730-3125